WeCon Oy:n palveluihin liittyvä tietosuojaseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

WeCon Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

WeCon Oy
Y-tunnus: 2456380-1
Osoite: Mäenrinne 11 B 9, 02160 Espoo
Sähköposti: we@wecon.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Laura Willberg, toimitusjohtaja
laura@wecon.fi / 050 586 2769

3. Rekisterin nimi


WeCon Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja kerätään, tallennetaan sekä käsitellään wecon.fi verkkosivuilla ja WeCon Oy:n CRM -järjestelmässä ja hyödynnetään jatkuvassa markkinointiviestinnässä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakkaan palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta.
 • asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi
 • Osoitetiedot
 • Y-tunnustiedot
 • Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun se asiakkaan kanssa tehtävän yhteistyön tai asiakaspalvelun vuoksi on tarpeellista. Tämän jälkeen tietojen käsittely määräytyy sen mukaan, liittyykö tietojen säilyttämiseen jonkin muun kuin tietosuojalainsäädännön mukainen säilytysvelvoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet


Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta WeCon Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä tai WeCon Oy:n osalta palveluiden laskutusvaiheessa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei luovuteta WeCon Oy:n ja WeCon Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei henkilö ole antanut siihen suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka on koulutettu ja ohjeistettu toimimaan lain edellyttämällä tavalla.

10. Oikeus tietää, mitä tietoja WeCon Oy:llä on sinusta

Sinulla on oikeus saada rekisteriote tiedoista, joita WeCon Oy:llä on sinusta. Voit myös pyytää meitä korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan kaikki sinua koskevat tiedot.

Huomaathan kuitenkin, että kirjanpitolaki vaatii säilyttämään tositteet ja liiketapahtumiin liittyvät olennaiset tiedot 6 vuotta kunkin tilikauden päättymisestä lukien.